Honest Survey

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА

На 16.07.2018 от 13:00 успешно бе проведен информационния ден. В него ръководителят на проекта Веселин Митев представи поставените и постигнати цели, както и разясни какви са следващите стъпки, които дружеството смята да предприеме за пазаразна реализация.

С този информационен ден също дружеството обявява завършване на проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0358-C01/18.01.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-1.001-0358: “Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“.

Презентация от информационния ден (изтеглете в .pdf формат)

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 2

На 16.07.2018 г. от 13:00 часа в конферентната зала на хотел „Сити“, гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 2 ще се проведе информационен ден във връзка с приключването на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0358-C01/18.01.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-1.001-0358: “Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“.

Информационното събитие ще представи пред заинтересованите страни напредъка по проекта, предстоящите действия и ползите от въвеждането на иновативния продукт.

За контакти и допълнителна информация пишете на Веселин Митев (гл. координатор по проекта): mitev@vmandco.com

Изтеглете новината в .pdf

Покана за участие

Публична покана за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г с предмет: „Осигуряване на достъп до база данни с проучвания и методики за въвеждане на въпросници/игри по научни стандарти”.

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0358-C01/18.01.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-1.001-0358: “Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“, „ВиЕмЛабс” ООД провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за избор на изпълнител с предмет: „Осигуряване на достъп до база данни с проучвания и методики за въвеждане на въпросници/игри по научни стандарти”.

Пълен пакет от документи

Приложение за социологически изследвания

На 18.01.2017 г. “Ви Ем Лабс“ ООД подписа договор № BG16RFOP002–1.001-0358-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проекта „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза на 1 318 500 лв., от които 840 543,75 лв. европейско и 148 331,25 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Ви Ем Лабс“ ООД чрез въвеждане на пазара на световно иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey на базата на създаден и оборудван нов стопански обект за производството му.

Очаква се с реализирането на този проект да се създаде възможност за диверсификация на портфолиото на дружеството, което ще осигури дългосрочни финансови постъпления, експанзия на международни пазари и разширяване на възможностите за растеж. Това кореспондира със стратегическите приоритети на “Ви Ем Лабс” ООД за удвояване на персонала и значителен ръст на продажбите в следващите 5 години. Тези цели ще се постигнат освен чрез предоставяне на бутикови софтуерни услуги (една услуга към един клиент), така и чрез пазарна реализация на собствени приложения за мобилни устройства (един продукт към много клиенти). И в двата случая се осигурява висока добавена стойност посредством имплементирането на знание-интензивни, високотехнологични решения.

Информационен ден

На 28.04.2017 г., от 14:30 часа, в заседателна зала на Община Ябланица, гр. Ябланица, ул. Мико Петков № 1 – 3 /вход южен на новата административна сграда/, ще се проведе информационен ден по Проект „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг „Honest Survey”.

Информационното събитие ще представи пред заинтересованите страни целта на проекта, предстоящите дейности и ползите от въвеждането на иновативния продукт.

Проектът се реализира от фирма ВиЕмЛабс ООД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За контакти и допълнителна информация пишете на Веселин Митев (гл. координатор по проекта): mitev@vmandco.com

Проведен информационен ден

По проект „внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг „honest survey”

На 28 април 2017 г. в град Ябланица се проведе информационен ден, бенефициент по проект „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“ от фирма ВиЕмЛабс ООД. Проектът се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В изнесената презентация ръководителят по проекта Веселин Митев представи целта на проекта, предстоящите дейности и ползите от въвеждането на иновативния продукт. Разработваното компютърно и мобилно приложение за маркетинг е насочено към потребителите от целевата група - основно хотели, заведения, центрове и атракции за обслужване на туристическия бизнес, а също и агенции за пазарни проучвания, като ще бъде създадена иновативна мобилна система за представителни емпирични социологически изследвания. Предвижда се създаването на автономен стопански субект на територията на общината и оборудването му за производството и поддръжката на мобилното приложение.

Презентация от информационния ден (изтеглете в .pdf формат)

Събитието е отразено в информационния портал на структурни фондове на ЕС

Покана за участие

Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет „Разработка на специализиран софтуер за внедряване на мобилна система за представителни емпирични социологически изследвания”. Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0358-C01/18.01.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-1.001-0358: “Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“, „ВиЕмЛабс” ООД провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет: „Разработка на специализиран софтуер за внедряване на мобилна система за представителни емпирични социологически изследвания”.

Пълен пакет документи

Покана за възлагане на поръчка

Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет „Придобиване на устройство-симулатор на биометрични сигнали за калибриране на софтуер”. Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0358-C01/18.01.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-1.001-0358: “Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“, „ВиЕмЛабс” ООД провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет: „Придобиване на устройство-симулатор на биометрични сигнали за калибриране на софтуер”.

Пълен пакет документи